سوپروايزر بالینی

 

                 
               

 

محمد کیخا مقدم

 

غلامعباس ظریف

 

محمد حسن آبادی

 

     احمد مالک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

فاطمه دشتی  

 

 اعظم مجردنیا

 

   فاطمه جلال

 

  فروغ فارقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری