دفترپرستاري مركزآموزشي،پژوهشي ودرماني طالقاني

       
  مديرپرستاري :مریم خضري 
تلفن مستقيم:05135423897
تلفن بيمارستان: 05135423970
داخلي: 404
 ايميل :khezrim2[at]mums.ac.ir
 
       

سوپروايزران

سوپروايزران باليني : فاطمه جلال ، غلامعباس ظريف ،محمدحسن آبادي، احمدمالك، محمد کیخواه ،  فروغ فارقی

سوپروایزر آموزشی : معصومه اسماعیلی علمداری

کارشناس بهبود کیفیت : علیرضا شادی افین 

کارشناس کنترل عفونت : رقیه شاد 

سرپرستاران

 

     

 

سرپرستار بخش جراحی عمومی آقای علیرضا عباسی  

 

سرپرستار بخش ارتوپدی آقای حامد حسینی  

 

سرپرستار بخش جراحی مغز و اعصاب                 خانم فاطمه زارعی  

 

سرپرستار بخش اورژانس آقای مجید حسینی                                          
 

 

سرپرستار بخش آی سی یو 1 آقاي امیر صفائی  

 

سرپرستار بخش آی سی یو 2 آقای علیرضا صمیمی                

 

سرپرستار الکتیو
 خانم فاطمه دشتی
 

  

 سرپرستار اتاق عمل  خانم مژگان قدمگاهی  
 

 

   

شرح وظايف

 •      تنظيم برنامه سوپروايزرهاي كشيك
 •      تنظيم برنامه ماهانه پرسنل كادر درمان بيمارستان
 •      نظارت بر كار بخشهاي فعال بيمارستان بصورت شبانه روز
 •      هماهنگی و نظارت بر واحدهای پشتیبانی بیمارستان به صورت 24 ساعته.
 •      تشكيل جلسات جهت حل مشكلات بخشها با حضور سرپرستاران كليه بخشها و سوپروایزران
 •      هماهنگي با پزشکان آنكال سرویس های مختلف
 •      برآورد نیروی درمانی مورد نیاز براساس ضرایب اشغال تخت و ضرایب بخشهای مختلف در بیمارستان
 •      برگزاري كلاسهاي آموزشي جهت كادر درمان بيمارستان
 •      تشكيل كميته هاي بيمارستان با حضور اعضاء
 •      مشارکت در طرحهای پژوهشی
 •      همکاری و هماهنگی و نظارت بر واحدهای پشتیبانی بیمارستان به صورت 24 ساعته
 •      هماهنگی با دفتر پرستاری و معاونت درمان در اجرای سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی

 

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری