رياست مركزآموزشي،پژوهشي ودرماني طالقاني

 
 
 
 
 
 
 
 
رياست بيمارستان:
دکتر محمد وجدانی 
متخصص جراحی عمومی

                                                           تلفن مستقيم: 05135423919

                                            


 
 
 
 
 
 

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری