داروخانه مركزآموزشي،پژوهشي ودرماني طالقاني

 

                                                   

 
                
             
     
مسئول فني صبح:دكترعاطفه گل محمدی
تلفن :05135423970 - داخلي 359-372-389 
ايميل :GolmohammadiA2@ mums.ac.ir
 
   
مسئول فني عصر:دكترسمانه نخعي
تلفن :05135423970 - داخلي 359-372-389 
ايميل :nakhaes1@ mums.ac.ir
 
         

همکاران

           
     
  الهام قربانی   حسنی سالاری    تکتم حامد   
           

شرح وظایف

اين واحد شامل دوقسمت انباردارويي وداروخانه مي باشد.
درخواست ، تهيه ونگهداري كليه داروهاي موردنياز بيماران بستري ،داروهاي اورژانس،نگهداري تجهيزات دارويي ولوازم پزشكي وثبت كليه ورودو خروج هاي دارو و تجهيزات توسط مسئول انبار دارويي انجام مي شود.

آماده نمودن و تحويل داروهاي درخواستي بخش ها ،تحويل داروي نسخ بيماران سرپايي ،نظارت برنحوه نگهداري وثبت داروها دربخش هاي بيمارستان توسط همكاران داروخانه انجام مي شود.
داروخانه درشيفت صبح و عصركليه روزهاي هفته فعال است و جمعه ها در شیفت صبح فعال می باشد.

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری