Search

داروخانه مركزآموزشي،پژوهشي ودرماني طالقاني

 

                                                   

             
     
  مسئول فني :دكتر محمد آشفته

  تلفن : 05135423970

  تلفن داخلي: 359-372-389
  

 
 
 
 
 
     
             

همکاران

                         
                                     
          تکتم حامد    حسنا سالاری پور      منیر شایان فر         سید جواد ناطقی      مصطفی قربانزاده
         مسئول داروخانه                 مسئول تجهیزات پزشکی       

شرح وظایف

اين واحد شامل دوقسمت انباردارويي وداروخانه مي باشد.
درخواست ، تهيه ونگهداري كليه داروهاي موردنياز بيماران بستري ،داروهاي اورژانس،نگهداري تجهيزات دارويي ولوازم پزشكي وثبت كليه ورودو خروج هاي دارو و تجهيزات توسط مسئول انبار دارويي انجام مي شود.

آماده نمودن و تحويل داروهاي درخواستي بخش ها ،تحويل داروي نسخ بيماران سرپايي ،نظارت برنحوه نگهداري وثبت داروها دربخش هاي بيمارستان توسط همكاران داروخانه انجام مي شود.
داروخانه درشيفت صبح و عصركليه روزهاي هفته فعال است و جمعه ها در شیفت صبح فعال می باشد.

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری