داروخانه مركزآموزشي،پژوهشي ودرماني طالقاني

 

                                                   

     
  مسئول فني :دكترعاطفه گل محمدی
  تلفن : 05135423970
  تلفن داخلي: 359-372-389
  ايميل :GolmohammadiA2@ mums.ac.ir

 
 
    
 
 
         

همکاران

                         
                                     
          تکتم حامد    حسنا سالاری پور      منیر شایان فر         سید جواد ناطقی      مصطفی قربانزاده
         مسئول داروخانه                 مسئول تجهیزات پزشکی       

شرح وظایف

اين واحد شامل دوقسمت انباردارويي وداروخانه مي باشد.
درخواست ، تهيه ونگهداري كليه داروهاي موردنياز بيماران بستري ،داروهاي اورژانس،نگهداري تجهيزات دارويي ولوازم پزشكي وثبت كليه ورودو خروج هاي دارو و تجهيزات توسط مسئول انبار دارويي انجام مي شود.

آماده نمودن و تحويل داروهاي درخواستي بخش ها ،تحويل داروي نسخ بيماران سرپايي ،نظارت برنحوه نگهداري وثبت داروها دربخش هاي بيمارستان توسط همكاران داروخانه انجام مي شود.
داروخانه درشيفت صبح و عصركليه روزهاي هفته فعال است و جمعه ها در شیفت صبح فعال می باشد.

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری