كنترل عفونت

 

 

   

 

 
 

  نام و نام خانوادگی : رقیه شاد 

  سمت: سوپروایزر کنترل عفونت

  پست الکترونیک: shadr1[at]mums.ac.ir

  تلفن: 74-35423970-051

  داخلی: 207

   
   

 

 
 • شرح وظایف

         
   
  •    پیگیری تهیه امکانات شستشوی دست در کلیه واحدها
  •    تهیه مطالب آموزشی در زمینه اهمیت شستشوی دستهاونحوه صحیح انجام آن ونصب در کلیه بخشها و بردها
  •    برگزاری کلاس در زمینه های مختلف (ازجمله بهداشت فردی، نحوه تفکیک زباله، وسائل حفاظت فردی، عفونتهای بیمارستانی و...)
  •    جهت رده های مختلف پرسنلی اعم از پرستاران ،خدمات وکمک بهیاران از
  •    تهیه تابلوی احتیاطات استاندارد ونصب در کلیه بخشهای مختلف
  •    تهیه ونصب پایه و محلول شستشوی سریع دست با زمینه الکلی(هند راب)جهت واحدهای مختلف بخصوص بخش آی سی یو با هدف ارتقائ کیفیت      ارائه خدمات
  •    تهیه دستورالعمل نحوه صحیح ضدعفونی وسائل وسطوح مختلف با توجه نیاز بخشهای مختلف
  •    تهیه دستورالعمل نحوه استفاده از محلولهای شستشو و محلولهای ضد عفونی
  •    نظارت بر واحد سی اس آر و تهیه تستهای مختلف اتو کلاو
  •    تهیه آمار مربوط به عفونتهاومواجهات شغلی و کترل دستگاههای سی اس آر و ارسال آن به معاونت درمان
  •    تشکیل پرونده های بهداشتی پرسنل
  •    پیگیری واکسیناسیون پرسنل
  •    ثبت آسیبهای شغلی وانجام اقدامات لازم در زمان مواجهات شغلی
  •    نظارت بر تهیه و خرید محلولهای شستشو وضد عفونی لازم جهت قسمتهای مختلف
  •    پیگیری قرارداد با شرکتهای مجاز در زمینه مبارزه با حشرات و جوندگان
  •    شرکت در جلسات کارشناسان کنترل عفونت توسط آقاي مالك و کارشناسان بهداشت محیط توسط آقای مهندس رضوی نژاد در سطح شهر مشهد
  •    برگزاری جلسه کارشناسان کنترل عفونت و ارائه گزارش کار سالیانه در جلسه مذبور با حضور کلیه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستانهای مشهد
   
          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری