Search

مدارك پزشكي

 

 

 

 

 

هایده آتشی

مسئول مدارک پزشکی

AtashiH1[at]mums.ac.ir

74- 05135423970

داخلی: 345 

 

   

 

 

شرح وظایف

  •  كنترل پرونده هاي پزشكي بيماران و تشخيص نواقص پزشكي و پرستاري آنها و اعلام به بخشهاي مختلف و پزشكان معالج و برطرف نمودن نقص پرونده
  •  كنترل عملكرد واحد مدارك پزشكي و تنظيم امورات محوله پرسنل بخش و نظارت مستمر بر عملكرد آنان
  •  كنترل ورود و خروج پرونده از واحد و كنترل ثبت و فايل كليه پرونده ها و اعلام پرونده هايي كه به واحد مدارك پزشكي تحويل نگرديده و پيگيري آنها
  •  انجام ساير امورات واحد و امورات معوقه
  •  پرداختن به مكاتبات مربوطه
  •  نظارت بر حسن انجام كار امور

معرفی

قرن حاضر قرن اطلاعات و فن آوري مرتبط با آن است. اهميت اطلاعات و شيوه هاي بهره گيري مطلوب از آن در گستره دانش و در سير توسعه علوم بر كسي پوشيده نيست . در علوم پزشكي رشته مدارك پرشكي و خدمات مرتبط طي دهه هاي اخير نقش اساسي در انجام پژوهش هاي باليني ايفاء نموده است . پايه اوليه ايجاد بانك اطلاعات علمي پزشكي هر كشور را مدارك پزشكي در سطح ملي تشكيل مي دهد. بهداشت و درمان از جمله بخش هاي زير بنايي كشور بوده كه به سبب خدماتي كه ارائه مي دهد از جايگاه ويژه اي برخوردار است و جمع آوري اطلاعات ، طبقه بندي ، نگهداري و استفاده صحيح از اين اطلاعات در اين نهاد و متعاقب آن در كل نظام ، نقش بسيار بارزي را در جهت فعاليت هاي مختلف كشور ايفا مي كند.در اين ميان رشته مدارك پزشكي با وقوف به ابعاد و ارزش واقعي اطلاعات در بخش بهداشت و درمان مي تواند اصلي ترين جايگاه اطلاعاتي يك مركز بهداشتي درماني را به خود اختصاص دهد .

يكي از جامع ترين تعاريف در خصوص مدارك پزشكي )   (Medical record عبارتست از:

" كليه اوراق و مداركي كه به ضرورت خدمات پزشكي و پيراپزشكي داده شده به بيمار در يك مركز پزشكي، بيمارستان و يا درمانگاه و غيره جمع آوري و به ترتيب تاريخ به نحو قابل دسترسي نگاهداري مي شود تا در موقع لزوم به منظور معالجات بعدي بيمار، آمار، تحقيقات، آموزش و بررسي خدمات داده شده از لحاظ كمي و كيفي مورد استفاده قرار گيرد " . اين اوراق مؤيد و ضامن معاينات و معالجات انجام شده بوده و در موارد مختلف جوابگو هستند.

اولين هدف مدارك پزشكي ثبت دوره (جريان) بيماري و درمان در طول مدت مراقبت سرپائي يا بستري مي‌باشد. پرونده در فرآيند فعاليت‌هاي پزشكي نقش مهمي دارد و به عنوان ابزاري جهت ارتباط پزشكان و ساير متخصصين دخيل در مراقبت بيمار و به عنوان اساس برنامه‌ريزي و ارزيابي درمان بكار مي‌رود. از طرفي هدف اصلي مدارك پزشكي، مستند كردن دقيق و كامل تاريخچه بهداشتي و زندگي فرد شامل بيماري و درمان‌هاي قبلي و فعلي، و همچنين وقايعي كه در طول مراقبت حادث و بر مراقبت بيمار تاثير گذار هستند، مي‌باشد.

بخش مدارك پزشكي يكي از بخش‌هاي مهم بيمارستاني است كه زير نظر مستقيم رياست يا مديريت مركز فعاليت مي كند و داراي چهار واحد پذيرش، آمار، بايگاني پزشكي و كدگذاري بيماريها و اقدامات درماني مي باشد .

 

تصاویر

 

 

 

 

         

 

 


 

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری