دبيرخانه و بايگاني

 

             
                                                                            

               مسئول:  نفیسه صدرزاده

             SadrzadehN1[at]mums.ac.ir

                   74-05135423970

                    داخلی: 336

               فاکس : 05135423600
       

          هانیه پرتانی

partanih2[at]mums.ac.ir

      74- 05135423970

        داخلی: 336 
         

 

شرح وظایف

1- تقسيم و ارجاع نامه هاي وارده و صادره به متصديان مربوطه.
2- مذاكره و مشاوره با مقام مافوق در موضوعات مربوط به خط مشي از نظر امور دبيرخانه.
3- نظارت بر ثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه هاي وارده و صادره موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوطه.
4- نظارت بر تفكيك و توزيع نامه ها براي ارجاع به واحدهاي اقدام كننده و پيگيري آنها. 
5- همكاري در تعيين خط مشي و سيستم بايگاني بر حسن احتياجات اداري واحد و با توجه به روشهاي مختلف بايگاني.
6- همكاري در تهيه پيش نويس نامه ها و خلاصه پرونده هاي درخواست شده.
7- نظارت بر نگهداري دفاتر و كلاسه انديكس.
8- تهيه گزارشات و آمارهاي مورد لزوم.
9- نظارت بر حسن انجام امور تحريرات.
10- انجام ساير امور محوله.

 

 
 
 
 
 
 

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری