كارگزيني

 

         
                                       
                     جواد یزدیانی             بنیامین ثاقب رضازاده  
    YazdianiJ1[at]mums.ac.ir    SaghebRB3[at]mums.ac.ir  
               74- 05135423970         74- 05135423970  
                     داخلی : 329                داخلی : 216  
                  مسئول کارگزینی             رابط حضور و غیاب  
          

شرح وظایف

1- صدور احكام كارگزيني از قبيل احكام حقوق، مرخصي و نظاير آن با نظر مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.
2- تهيه خلاصه پرونده استخدامي و صورت برداري از اوراق پرونده پرسنلي طبق دستور مقام مافوق.
3- انجام امور مربوط به تعاون، بيمه و رفاه پرسنل بخش.
4- برنامه ريزي و كشيك و سرپرستي امور مربوط مختلف كارگزيني.
5- اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدبير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر.
6- تهيه ضوابط و دستورالعمل هاي لازم.
7- شركت در كميسيون ها و جلسات مختلف.
8- پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات.
9- اتخاذ تدبير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري.
10- تهيه گزارشات لازم.
 
 
 
 
 
 

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری