مسئول IPD

 

             
                                            
     

پزشك مسئول IPD: دكترمسعودخاني(پزشك عمومي)

             ایمیل: KhaniM1[at]mums.ac.ir

            تلفن : 35423970  داخلی : 225

كارشناس مسئول واحدIPD: شهربانو رضایی زاده

      ایمیل:rezaeizadehsh1[at]mums.ac.ir

              تلفن: 35423970- داخلی 334

 کارشناس واحد IPD : زهرا طالبیان

 ایمیل: talebianz2[at]mums.ac.ir

 
         

 

 آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری