فهرست آزمایشات

 

فهرست آزمایشات بیمارستان سوانح طالقانی

آزمایشات هماتولوژی و بانک خون

ردیف

عنوان آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط انتقال نمونه

توضیحات

1

CBC

خون كامل با ضد انعقاد

CBC (EDTA )

1-2 CC

حداكثردر مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

 

2

D-dimer

خون كامل با ضد انعقاد

سیترات سدیم

2.5 CC

حداكثر درمدت يک ساعت از زمان نمونه گیري به

آزمايشگاه ارسال شود

نسبت خون به ضد انعقادبايستي 9 به 1 باشد

3

E.S.R 1st hr, 2nd hr

خون كامل با ضد انعقاد

سیترات سدیم

حجم نمونه با مادهضد انعقاد 2cc

 

نسبت خون به ضد انعقاد1به 4 میباشد

4

Hematocrite

خون كامل با ضد انعقاد

CBC (EDTA )

1-2 cc

حداكثردر مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

 

5

Hemoglobin

خون كامل با ضد انعقاد

CBC (EDTA )

1-2 cc

حداكثردر مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

 

6

Platelets

خون كامل با ضد انعقاد

CBC (EDTA )

1-2 cc

حداكثردر مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

 

 

  C1HB A

خون كامل EDTA   =CBC

2CC

"

 

7

PBS

اسمير مناسب تهیه شده

تعدادلام ارسالي

"

 

8

Prothrombin Time, PT

خون كامل )ضد انعقاد و

سیترات(

2cc

حداكثردر مدت نیم ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

نسبت خون به ضد انعقادبايستي 9 به 1 باشد

9

PTT

خون كامل )ضد انعقاد و

سیترات(

2cc

حداكثردر مدت نیم ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

نسبت خون به ضد انعقادبايستي 9 به 1 باشد

10

Reticulocyte

خون كامل با ضد انعقاد

CBC (EDTA )

1-2 cc

حداكثردر مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

 

11

BG/RH

خون كامل با ضد انعقاد

CBC (EDTA )
 لخته ( لوله خشک )

1-2 cc

حداكثردر مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

لوله خشك حاوي در پوش،فاقدهمولیز،حجم كافيبرچسب نمونه شامل نام و نام خانوادگي بیمار،نام

بخش، شماره پرونده

12

Direct Coombs(DC)

خون كامل با ضد انعقاد

CBC (EDTA )

حداقل 1cc

نمونه حداكثر ظرف مدت يك ساعت از زمان نمونه گيري به

بانك خون ارسال شود

لوله CBC حاوي ضدانعقاد EDTA

 

 

 

آزمایشات هماتولوژی و بانک خون

ردیف

عنوان آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط انتقال نمونه

توضیحات

13

Indirect Coombs(IDC)

لخته ( لوله خشک )

2cc

حداكثردر مدت 1ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

لوله خشك حاوي در پوش،فاقدهمولیز،حجم كافيبرچسب نمونه شامل نام و نام خانوادگي بیمار،نامبخش، شماره پرونده

14

Cross Match

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 1ساعت از زمان نمونه گیري به بانک خون آزمايشگاه ارسال شود.

لوله خشك حاوي درپوش،فاقدهمولیز،حجم كافيبرچسب نمونه شامل نام و نام خانوادگي بیمار،نامبخش، شماره پرونده

15

)Plt(پالكت

ظرف مخصوص،فاقد يخ، ظرف مدت نیم

ساعت از زمان دريافت

 

در دماي 20-24 در حال تكان ملایم

درخواست های پلاكت می بایست هر روز صبح

قبل از ساعت 10:31 به بانک خون ارسال شود

16

FFP ذوب شده

ظرف مخصوص،داراي يخ،ظرف مدت نیم

ساعت از زمان دريافت

 

دمای محیط به مدت 3 ساعت و در دمای یخچال (1-6) به مدت 24 ساعت

مدت زمان FFP به مدت 30 دقیقه میباشد

 

آزمایشات ایمونولوژی

17

HBS Ag

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

18

HCV

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

19

 

HIV

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

20

HTLV1 II & I

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

21

HBS Ab

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

                 

 

 

آزمایشات بیوشیمی

ردیف

عنوان آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط انتقال نمونه

توضیحات

22

Alkaline Phosphatase

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

23

Amylase Serum

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

24

Bilirubin Direct

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

25

Bilirubin Total

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

26

Glucose (FBS, 2hpp Blood sugar)

نمونه لخته (سرم)

3 cc

.

برای FBS بیمار حداقل 8-12 ساعت ناشتا باشد

27

Blood Urea

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

28

C Reactive Protein, CRP .

Quantitative

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

29

Calcium

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

30

Cholesterol

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

12-14 ساعت ناشتایی لازم است

31

CPK

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

32

CPK MB

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

33

Creatinine

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

34

CSF CRP quantitative

مایع CSF

1-2 cc

در اسرع وقت ارسال به آزمایشگاه

 

35

Glucose challenge Test(GCT)

نمونه لخته (سرم)

3 cc

 

 

36

Glycosylated Hb(HbA1C)

خون كامل با ضد انعقاد

(CBC) EDTA

1-2 cc

حداكثردرمدت 2ساعت از زماى نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

 

37

HDL-Chol

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

38

LDH

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

همولیز حتی به مقدار کم قابل قبول نیست

 

 

آزمایشات بیوشیمی

ردیف

عنوان آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط انتقال نمونه

توضیحات

39

LDL-Chol

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

40

Lipase

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

41

Mg

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

42

Phosphorus

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

43

Serum Albumin

نمونه لخته (سرم)

3 cc

 

 

44

Serum Potassium

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

همولیز حتی به مقدار کم قابل قبول نیست

45

Serum Sodium

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

46

Serum Total Protein

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

47

SGOT (AST)

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

48

SGPT (ALT)

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

49

Triglycerides

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

12-14 ساعت ناشتایی لازم است

50

Uric Acid

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

51

Urinalysis

ادرار

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

 

Urine Protein

ادرار

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

53

Urine Sodium

ادرار

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

54

Urine Potassium

ادرار

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 


 

 

آزمایشات هورمون

ردیف

عنوان آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط انتقال نمونه

توضیحات

56

TSH

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

57

T4

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

58

T3(RIA)

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

 

PSA

نمونه لخته (سرم)

CC3

"

 

 

FPSA

نمونه لخته (سرم)

3CC

"

 

 

BHCG

نمونه لخته (سرم)

CC2

"

 

آزمایشات سرولوژی

59

2ME

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

60

ASO

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

61

Coombs Wright

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

62

CRP

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

63

CSF VDRL

نمونه CSF

1 cc

در اسرع وقت

 

64

PPD

 

 

 

تزریق 10 واحد محلول تربوکولین بصورت زیر جلدی بر بالین بیمار

65

R.F

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

66

R.P.R

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

67

VDRL

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

68

Widal (Felix)

rapid

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

69

Widal (Felix) tube

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

70

Wright (tube)

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

71

Wright (tabe)

نمونه CSF و تمام مایعات استریل بدن

1 cc

در اسرع وقت

قبل از گرفتن نمونه با آزمایشگاه هماهنگ شود

 

 

آزمایشات میکروب شناسی

ردیف

عنوان آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط انتقال نمونه

توضیحات

72

Ab Fluid Smear,Culture and Sensitivity

ابسه

5ml

لوله استریل

قبل از مصرف انتی بیوتیک و 48 ساعت پس از قطع مصرف انتی بیوتیک

73

Ascitis Smear, Culture and Sensitivity

مایع اسیت

2-5 ml

لوله استریل

قبل از مصرف انتی بیوتیک و 48 ساعت پس از قطع مصرف انتی بیوتیک

74

BK culture

خلط

حداقل 2cc

لوله استریل فالکون

 

75

BLOOD CULTURE & SENSITIVITY

خون

بزرگسالان 8-10cc و اطفال 1-3cc

داخل ویال Bactec

قبل از مصرف انتی بیوتیک و 48 ساعت پس از قطع مصرف انتی بیوتیک

76

Body Fluid Smear, Culture &

Sensitivity

پلَور- پريکارد-

مفصل - صفاق

2-5ml

لوله استریل

قبل از مصرف انتی بیوتیک و 48 ساعت پس از قطع مصرف انتی بیوتیک

77

CSF Smear, Culture &

Sensitivity

CSF

2ml

لوله استريل - در حداقل زمان ممکن

حتي الامکان در دماي 37 درجه

قبل از مصرف انتی بیوتیک و 48 ساعت پس از قطع مصرف انتی بیوتیک

78

STOOL Smear, Culture &

Sensitivity

مدفوع/ سواپ

ركتال

 

ظرف پلاستیکي درپیچ دار غیر قابل نشت يا

لوله استريل حاوی سواپ

 

79

SYNOVIAL FLUID Smear, Culture & Sensitivity

مايع مفصل

2-5 ml

لوله استریل

 

80

THROAT Smear, Culture &Sensitivity

سواپ حلق

 

 

لوله استريل حاوی0.5ccسرم فیزیولوژی

اولین نمونه صبحگاهی بوده و قبل از مصرف آنتی بیوتیک باشد

81

TRACHEA Smear,Culture&SENSITIVITY

تراشه

2-5 ml

لوله استریل

اولین نمونه صبحگاهی بوده و قبل از مصرف آنتی بیوتیک باشد

82

URINE CULTURE &SENSITIVITY

ادرار

50-100 cc

در ظرف دهان گشاد استریل

اولین نمونه صبحگاهی بوده و قبل از مصرف انتی بیوتیک و 48 ساعت پس از قطع مصرف انتی بیوتیک

83

WOUND Smear, Culture &Sensitivity

زخم

 

لوله استریل حاوی 0.5cc سرم فیزیولوژی

قبل از مصرف انتی بیوتیک و 48 ساعت پس از قطع مصرف انتی بیوتیک

 

 

 

فهرست آزمایشات بیمارستان سوانح طالقانی

آزمایشات هماتولوژی و بانک خون

ردیف

عنوان آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط انتقال نمونه

توضیحات

1

CBC

خون كامل با ضد انعقاد

CBC (EDTA )

1-2 CC

حداكثردر مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

 

2

D-dimer

خون كامل با ضد انعقاد

سیترات سدیم

2.5 CC

حداكثر درمدت يک ساعت از زمان نمونه گیري به

آزمايشگاه ارسال شود

نسبت خون به ضد انعقادبايستي 9 به 1 باشد

3

E.S.R 1st hr, 2nd hr

خون كامل با ضد انعقاد

سیترات سدیم

حجم نمونه با مادهضد انعقاد 2cc

 

نسبت خون به ضد انعقاد1به 4 میباشد

4

Hematocrite

خون كامل با ضد انعقاد

CBC (EDTA )

1-2 cc

حداكثردر مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

 

5

Hemoglobin

خون كامل با ضد انعقاد

CBC (EDTA )

1-2 cc

حداكثردر مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

 

6

Platelets

خون كامل با ضد انعقاد

CBC (EDTA )

1-2 cc

حداكثردر مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

 

 

  C1HB A

خون كامل EDTA   =CBC

2CC

"

 

7

PBS

اسمير مناسب تهیه شده

تعدادلام ارسالي

"

 

8

Prothrombin Time, PT

خون كامل )ضد انعقاد و

سیترات(

2cc

حداكثردر مدت نیم ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

نسبت خون به ضد انعقادبايستي 9 به 1 باشد

9

PTT

خون كامل )ضد انعقاد و

سیترات(

2cc

حداكثردر مدت نیم ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

نسبت خون به ضد انعقادبايستي 9 به 1 باشد

10

Reticulocyte

خون كامل با ضد انعقاد

CBC (EDTA )

1-2 cc

حداكثردر مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

 

11

BG/RH

خون كامل با ضد انعقاد

CBC (EDTA )
 لخته ( لوله خشک )

1-2 cc

حداكثردر مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

لوله خشك حاوي در پوش،فاقدهمولیز،حجم كافيبرچسب نمونه شامل نام و نام خانوادگي بیمار،نام

بخش، شماره پرونده

12

Direct Coombs(DC)

خون كامل با ضد انعقاد

CBC (EDTA )

حداقل 1cc

نمونه حداكثر ظرف مدت يك ساعت از زمان نمونه گيري به

بانك خون ارسال شود

لوله CBC حاوي ضدانعقاد EDTA

 

 

 

آزمایشات هماتولوژی و بانک خون

ردیف

عنوان آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط انتقال نمونه

توضیحات

13

Indirect Coombs(IDC)

لخته ( لوله خشک )

2cc

حداكثردر مدت 1ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

لوله خشك حاوي در پوش،فاقدهمولیز،حجم كافيبرچسب نمونه شامل نام و نام خانوادگي بیمار،نامبخش، شماره پرونده

14

Cross Match

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 1ساعت از زمان نمونه گیري به بانک خون آزمايشگاه ارسال شود.

لوله خشك حاوي درپوش،فاقدهمولیز،حجم كافيبرچسب نمونه شامل نام و نام خانوادگي بیمار،نامبخش، شماره پرونده

15

)Plt(پالكت

ظرف مخصوص،فاقد يخ، ظرف مدت نیم

ساعت از زمان دريافت

 

در دماي 20-24 در حال تكان ملایم

درخواست های پلاكت می بایست هر روز صبح

قبل از ساعت 10:31 به بانک خون ارسال شود

16

FFP ذوب شده

ظرف مخصوص،داراي يخ،ظرف مدت نیم

ساعت از زمان دريافت

 

دمای محیط به مدت 3 ساعت و در دمای یخچال (1-6) به مدت 24 ساعت

مدت زمان FFP به مدت 30 دقیقه میباشد

 

آزمایشات ایمونولوژی

17

HBS Ag

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

18

HCV

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

19

 

HIV

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

20

HTLV1 II & I

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

21

HBS Ab

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

                 

 

 

آزمایشات بیوشیمی

ردیف

عنوان آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط انتقال نمونه

توضیحات

22

Alkaline Phosphatase

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

23

Amylase Serum

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

24

Bilirubin Direct

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

25

Bilirubin Total

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

26

Glucose (FBS, 2hpp Blood sugar)

نمونه لخته (سرم)

3 cc

.

برای FBS بیمار حداقل 8-12 ساعت ناشتا باشد

27

Blood Urea

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

28

C Reactive Protein, CRP .

Quantitative

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

29

Calcium

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

30

Cholesterol

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

12-14 ساعت ناشتایی لازم است

31

CPK

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

32

CPK MB

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

33

Creatinine

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

34

CSF CRP quantitative

مایع CSF

1-2 cc

در اسرع وقت ارسال به آزمایشگاه

 

35

Glucose challenge Test(GCT)

نمونه لخته (سرم)

3 cc

 

 

36

Glycosylated Hb(HbA1C)

خون كامل با ضد انعقاد

(CBC) EDTA

1-2 cc

حداكثردرمدت 2ساعت از زماى نمونه گیري به آزمايشگاه

ارسال شود

 

37

HDL-Chol

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

38

LDH

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

همولیز حتی به مقدار کم قابل قبول نیست

 

 

آزمایشات بیوشیمی

ردیف

عنوان آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط انتقال نمونه

توضیحات

39

LDL-Chol

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

40

Lipase

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

41

Mg

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

42

Phosphorus

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

43

Serum Albumin

نمونه لخته (سرم)

3 cc

 

 

44

Serum Potassium

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

همولیز حتی به مقدار کم قابل قبول نیست

45

Serum Sodium

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

46

Serum Total Protein

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

47

SGOT (AST)

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

48

SGPT (ALT)

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

49

Triglycerides

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

12-14 ساعت ناشتایی لازم است

50

Uric Acid

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

51

Urinalysis

ادرار

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

 

Urine Protein

ادرار

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

53

Urine Sodium

ادرار

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

54

Urine Potassium

ادرار

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 


 

 

آزمایشات هورمون

ردیف

عنوان آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط انتقال نمونه

توضیحات

56

TSH

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

57

T4

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

58

T3(RIA)

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

 

PSA

نمونه لخته (سرم)

CC3

"

 

 

FPSA

نمونه لخته (سرم)

3CC

"

 

 

BHCG

نمونه لخته (سرم)

CC2

"

 

آزمایشات سرولوژی

59

2ME

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

60

ASO

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

61

Coombs Wright

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

62

CRP

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

63

CSF VDRL

نمونه CSF

1 cc

در اسرع وقت

 

64

PPD

 

 

 

تزریق 10 واحد محلول تربوکولین بصورت زیر جلدی بر بالین بیمار

65

R.F

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

66

R.P.R

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

67

VDRL

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

68

Widal (Felix)

rapid

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

69

Widal (Felix) tube

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

70

Wright (tube)

نمونه لخته (سرم)

3 cc

در مدت 2ساعت از زمان نمونه گیري به آزمايشگاه ارسال شود.

 

71

Wright (tabe)

نمونه CSF و تمام مایعات استریل بدن

1 cc

در اسرع وقت

قبل از گرفتن نمونه با آزمایشگاه هماهنگ شود

 

 

آزمایشات میکروب شناسی

ردیف

عنوان آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط انتقال نمونه

توضیحات

72

Ab Fluid Smear,Culture and Sensitivity

ابسه

5ml

لوله استریل

قبل از مصرف انتی بیوتیک و 48 ساعت پس از قطع مصرف انتی بیوتیک

73

Ascitis Smear, Culture and Sensitivity

مایع اسیت

2-5 ml

لوله استریل

قبل از مصرف انتی بیوتیک و 48 ساعت پس از قطع مصرف انتی بیوتیک

74

BK culture

خلط

حداقل 2cc

لوله استریل فالکون

 

75

BLOOD CULTURE & SENSITIVITY

خون

بزرگسالان 8-10cc و اطفال 1-3cc

داخل ویال Bactec

قبل از مصرف انتی بیوتیک و 48 ساعت پس از قطع مصرف انتی بیوتیک

76

Body Fluid Smear, Culture &

Sensitivity

پلَور- پريکارد-

مفصل - صفاق

2-5ml

لوله استریل

قبل از مصرف انتی بیوتیک و 48 ساعت پس از قطع مصرف انتی بیوتیک

77

CSF Smear, Culture &

Sensitivity

CSF

2ml

لوله استريل - در حداقل زمان ممکن

حتي الامکان در دماي 37 درجه

قبل از مصرف انتی بیوتیک و 48 ساعت پس از قطع مصرف انتی بیوتیک

78

STOOL Smear, Culture &

Sensitivity

مدفوع/ سواپ

ركتال

 

ظرف پلاستیکي درپیچ دار غیر قابل نشت يا

لوله استريل حاوی سواپ

 

79

SYNOVIAL FLUID Smear, Culture & Sensitivity

مايع مفصل

2-5 ml

لوله استریل

 

80

THROAT Smear, Culture &Sensitivity

سواپ حلق

 

 

لوله استريل حاوی0.5ccسرم فیزیولوژی

اولین نمونه صبحگاهی بوده و قبل از مصرف آنتی بیوتیک باشد

81

TRACHEA Smear,Culture&SENSITIVITY

تراشه

2-5 ml

لوله استریل

اولین نمونه صبحگاهی بوده و قبل از مصرف آنتی بیوتیک باشد

82

URINE CULTURE &SENSITIVITY

ادرار

50-100 cc

در ظرف دهان گشاد استریل

اولین نمونه صبحگاهی بوده و قبل از مصرف انتی بیوتیک و 48 ساعت پس از قطع مصرف انتی بیوتیک

83

WOUND Smear, Culture &Sensitivity

زخم

 

لوله استریل حاوی 0.5cc سرم فیزیولوژی

قبل از مصرف انتی بیوتیک و 48 ساعت پس از قطع مصرف انتی بیوتیک

 

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری