ليست قيمت پكيج هاي درماني گردشگری سلامت

     
 

این مرکز با توجه به امکانات و خدمات ویژه و حرفه ای خود از محدوده ی قیمتی بسیار مناسب نسبت به بیمارستان های خصوصی و نیمه خصوصی در منطقه را دارا می باشد .لیست قیمت پکیجهای درمانی را می توانید در جدول پایین مشاهده نمایید . بدیهی است این اعداد نمایانگر حدود قیمت می باشد و بسته به شرایط و پرونده پزشکی بیمار ممکن است کاهش یا افزایش داشته باشد.   


 

 ليست قيمت پكيج هاي درماني مركز آموزشي،پژوهشي و درماني طالقاني    

 

 

           
  رديف نام عمل متوسط روزهاي بستري مبلغ علي الحساب (ريال)  
           
  1 تعويض مفصل زانو   ( knee arthroplasty) 5 65044000  
  2 تعويض مفصل لگن      (Hip arthroplasty) 5 65044000  
  3 كراينوپلاستي                    (Cranioplasty) 7.5 81303600  
  4 ديسك كمر                        (Lumbar disc) 5 55434400  
  5 ديسك گردن                              (neck disc) 5 50260000  
  6 فيوژن ستون فقرات            (Spine fusion) 8 63414400  
  7 تومور مغزي                        (Brain tumor) 8 61936000  
  8 كوله سيستكتومي      (Cholecystectomy ) 4 52035200  
  9 هرني                                       (Hernia) 3 44940000  
  10 هموروئيد                         (Hemorrhoid) 2 16408000  
  11 آپانديسيت                        (Appendicitis) 3 30895200  
  12 اسپلينكتومي                    (Splenectomy) 5 47303200  
  13 توده پستان                       (Breast mass) 2 33409600  
  14 سينوس پيلونيدال             Pilonidal sinus) 2 16408000  
  15 فيستول پري آنال           (Perianal fistula) 2 20104000  
  16 هيدروسل                            (Hydrocele) 2 18329920  
  17 تيروئيد                                   (Thyroid) 5 76132000  
  18 فتق جدارشكم   Abdominal wall hernia) 3 37548000  
  19 پرولاپس ركتوم          (Rectal  prolapse) 3 37548000  
  20 كيست تخمدان                   (Ovarian cyst) 2 24613120  
  21 واريكوسل                           (Varicocele) 2 18625600  
  22 لاپاراسكوپي                    (Laparoscopy) 3 26460000   
           

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری