همایشها و اطلاعیه های آموزشی

                                                                             همایشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
 

                                                        

 

 
   کارگاههای آموزشی   

 

         
            همایش های خارج از دانشگاه    
                                                             
       طب و قضا  

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری