گردشگری سلامت، معرفی پزشکان IPD

معرفی پزشکان IPD

 

دكتررحيم بخشي

پزشك عمومي

   

دكتراحمدبيژن نژاد

پزشك عمومي

   
                 
 

دكترمحمدصالحي علي آباد

پزشك عمومي

   

دكترعليرضابيات

پزشك عمومي

   
                 
 

دكترمصطفي پيروزحاجيان

پزشك عمومي

   

دكتركاظم رضايي صالح

پزشك عمومي

   
                 

 

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری