معرفي پرستاران واحد IPD

 

 

              معرفي پرستاران واحد IPDبيمارستان طالقاني
           
                                  
     خانم رقيه عليپوران مقدم آقای سيدحامدحسيني   خانم فاطمه فرزین آرا  
           

 

 

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری