مشارکتهای مردمی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طالقانی

         
         
 

          رئیس شورا: آقای مهندس شرکاء

          مدیر عامل: آقای مهندس مادرشاهی

         دبیر شورا: خانم تکتم گریوانی

 
         
     
 

این شورا فعالیت خود را از تابستان 1395 شروع نموده و اقدامات مؤثری تا کنون انجام داده است.

جلسات شورا ی پنج شنبه یک هفته در میان از ساعت 7:30 الی 9 صبح در محل کتابخانه بیمارستان برگزار می گردد.

 
 

  تقویم تشکیل جلسات شورای مشارکتهای مردمی بیمارستان طالقانی

 

 

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری