تقدیر از پرسنل بیمارستان توسط آقای مهدی زاده مسئول تکریم دانشگاه

     
     
       
      
      
      
      
       
      
       

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری