تقدیر از بانوان بیمارستان به مناسبت هفته عفاف وحجاب

 

       
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری