Search

واحدبهداشت محيط و حرفه ای

 

 

 

   
 

مسئول بهداشت محیط:

مسلم رضوی نژاد

RazaviNM1[at]mums.ac.ir 

تلفن: 74-05135423970

داخلی: 420

 
 

 

 

   

شرح وظایف بهداشت حرفه ای

 • آشنا نمودن مدیران ، اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار و کارکنان با جایگاه بهداشت حرفه اي دربیمارستان و موارد مرتبط با سلامتی کارکنان
 • تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات حفاظت و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادات لازم به مدیر بیمارستان جهت رفع نواقص و سالم سازي محیط کار
 • ارسال صورتجلسات کمیته به مرکز بهداشت مربوطه بر اساس فرم پیشنهادي به روش بررسی تصمیمات جلسه قبلی و سپس اتخاذ تصمیمات جدید و مشخص نمودن مسئول پیگیري
 • شناسائی شغلهاي موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راه حلهاي متناسب جهت کنترل و ارائه پیش نویس دستورالعملهاي لازم جهت انجام کار سالم و بهداشتی به منظور پیشگیري از ایجاد عوارض و بیماریهاي ناشی از عوامل فیزیکی – شیمیائی – ارگونومیکی ، بیولوژیکی و روانی محیط کار
 • برنامه ریزي و پیگیري جهت اندازه گیري عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات کنترلی
 • بررسی و بازدید بهداشتی طبق برنامه زمانبندي شده از تسهیلات بهداشتی و تاسیسات و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع انها.
 • توجیه و آشنا سازي شاغلین نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
 • همکاري با مسئولان در تهیه دستور العملهاي لازم براي انجام کار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار و متناسب بودن لوازم با نوع کار.
 • پیشنهاد به مدیر بیمارستان جهت تشویق شاغلینی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.
 • پیگیري لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و ادواري به منظور پیشگیري از ابتلاء شاغلین به بیماریهاي ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه .
 • تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات کارگري ( قبل از استخدام و دوره أي ) براي شغلهاي موجود و تهیه جدول آزمایشات روتین و اختصاصی شغلهاي موجود با همکاري پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی واجد شرایط
 • اعلام موارد مشکوك بیماریهاي حرفه اي به مدیر بیمارستان و همکاري در تعیین شغل مناسب براي شاغلینی که به تشخیص شوراي پزشکی به بیماریهاي حرفه اي مبتلا شده و یا در معرض ابتلاءآنها قرار دارند
 • ثبت آمار حوادث و بیماریهاي ناشی از کار شاغلین وتجزیه وتحلیل موارد و ارایه درکمیته ایمنی و بهداشت کار
 • نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردي متناسب و همچنین نصب پوسترهاي آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .
 • کلیه اقدامات در زمینه سالمسازي محیط کار ( تهویه مناسب - مبارزه با حشرات و جوندگان موذي ، تامین آب بهداشتی سالم ، نظارت بر جمع آوري صحیح و دفع بهداشتی زباله و فاضلاب )
 • بررسی خلاصه نتایج معاینات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتایج معاینات و عوامل موجود محیط کار به تفکیک شغل و بیماریهاي ایجاد شده
 • شرکت در دوره هاي بازآموزي و گردهمائیهاي مربوطه در جهت افزایش اطلاعات علمی در زمینه بهداشت حرفه اي     
 • آموزش شاغلین در نحوه کاربرد وسائل آتش نشانی و اطفاي حریق
 • بازدید مستمر از سیستمهاي حفاظتی موجود در بیمارستان از قبیل سیستم اطفاء حریق ، دربهاي خروج اضطراري ، پلکان ، نرده ها و غیره  RISK و OHSAS 20 آشنائی با الزامات و مقررات استاندارد مرتبط با بهداشت حرفه اي و محیط زیست از جمله و .... HSE و ASSESMENT
 • (MSDS ) تهیه لیست ایمنی مواد شیمیائی اعم از مواد اولیه – بینابینی و تولیدي
 • تهیه خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه اي در بیمارستان بصورت مدون

شرح وظایف بهداشت محیط

 • هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل كمیته بهداشت و كنترل عفونت بیمارستان و شركت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه
 • تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای پرسنل بخش رده های مختلف
 • نظارت و مداخله درعقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه كارت معاینه پزشكی ، كارت معاینه كارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون
 • بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبكه عمومی ، شبكه خصوصی ) و تشكیل پرونده مربوط به آن
 • كنترل بهداشتی آب مصرفی از نظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی و شیمیایی و كلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود
 • نظارت ، بررسی و كنترل بهداشتی بر كلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفكیك ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی
 • نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب
 • نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه ) بمنظور بررسی كیفیت پالایش فاضلاب
 • كنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شركتهای سم پاشی غیر مجاز
 • نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد گندزدا وپاك كننده بیمارستان
 • اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات موردنیاز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش – كلاه – دستكش – ماسك – چكمه و . . . ) وتدارك سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان
 • بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشكلات احتمالی موجود
 • پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با كمك مسئول فیزیك بهداشت ذیربط
 • نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل : ( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ،بهداشت فردی پرسنل بخش ، اطاق استراحت پرسنل بخش ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . . )
 • نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا
 • نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفكیك البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیك ومواد پاك كننده مناسب ونهایتا” ضدعفونی و اطوكشی البسه بخش عفونی و آلوده ( توضیحا” دركاربرد موادضدعفونی كننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود . )
 • ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ كردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان
 •  ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداری و تشكیل بایگانی درست ومنظم به نحوی كه روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق كاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی )

 

 

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری