مسئول حسابداری

 

       
 

مصطفی عاشوری

سمت: مسئول حسابداری 

ایمیل: AshouriM1[at]mums.ac.ir

74- 05135423970

داخلی:  332

 
         

شرح وظایف

متن شما....

رزومه

متن شما....

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری