بهبودكيفيت-مركزآموزشي،پژوهشي ودرماني طالقاني

 

       
 
مسئول بهبود کیفیت: مریم خضری
ایمیل:khezrim2[at]mums.ac.ir
تلفن:74-35423970-051
 داخلی:207
 
 
 
   

همکاران

                 
         
                 

 

فاطمه گلقندشتی

سمت: کارشناس بهبود کیفیت

ایمیل:

GolghandF2[at]mums.ac.ir

فاطمه فرزین آرا 

سمت: کارشناس بهبود کیفیت

ایمیل: 

FarzinaraF2[at]mums.ac.ir

علیرضا شادی

سمت: کارشناس بهبود کیفیت

ایمیل:

 ShadiAR1[at]mums.ac.ir

 

نجمه خوشخو

سمت: کارشناس بهبود کیفیت

ایمیل: KhoshkhouN2[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

         


اهداف و وظایف

 

   . هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليتهاي بهبود كيفيت در كل بيمارستان

· تدوين فهرست الويتها و شاخص هاي بهبود كيفيت بيمارستان

· بازنگري و تحليل داده هاي حاصل از پايش نتايج اجراي فرايندها و تدبير اقدامات اصلاحي

· پايش وارزشيابي برنامه بهبود كيفيت بيمارستان

· نظارت مستمر بر تشكيل واجراي مصوبات ساير كميته هاي بيمارستاني

· تدوين مراتب اجرايي پياده سازي استانداردهاي اعتبار بخشي در سطح بيمارستان

· پيگيري موارد ارجاعي از واحد بهبود كيفيت بيمارستان

 

 

 

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری