Search

تكريم و رعايت حقوق گيرنده خدمت

       
   

مسئول واحد:   نجمه خوشخو

مدرك:  كارشناس پرستاري

ايميل:    Khoshkhoun2[at]mums.ac.ir  

تلفن بیمارستان: 74-35423970-051

داخلي :  433

   
       
 

شرح وظايف

1-     برنامه ریزی درخصوص استقرار و رعایت حقوق گیرندگان خدمت در راستای منشورحقوق بیمار و حفظ حریم بیمار.

2-     استقرار نظام آموزش سلامت به مددجو و خانواده های آنان در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه به منظور ارتقاء دانش و آگاهی مددجو و خانواده وی در خصوص بیماری ، تشخیص، عوارض و نحوه مراقبت از خود در طول درمان.

3-     بررسی و اصلاح محتواها و رسانه های آموزشی تهیه شده درمرکز.

4-     راه اندازی و به روز رسانی سایت آموزش به بیماران و حقوق گیرندگان خدمت .

5-     آموزش سلامت به جمعیت تحت پوشش و جامعه  ازطریق رسانه های آموزشی.

6-     پایش و ارزشیابی کلیه کارکنان بیمارستان درخصوص داشتن کارت شناسایی منطبق با استاندارد شماره 4-1 مدیریت منابع انسانی (اتیکت)

7-     پایش و ارزشیابی کلیه واحدهای بیمارستان درخصوص نصب منشور حقوق بیماردر معرض دید گیرندگان خدمت .

8-     پایش و ارزشیابی کلیه کارکنان درخصوص رعایت مقررات پوشش مصوب وزارت متبوع (یونیفرم کلیه کارکنان)

9-    پایش و ارزشیابی درخصوص نحوه دسترسی گیرنده خدمت به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان

10-     تدوین برنامه اطلاع رسانی هزینه های درمان در زمان پذیرش به گیرنده خدمت .

11-     پایش و ارزشیابی میزان رعایت حقوق گیرندگان خدمت در بیمارستان .

12-      برنامه ریزی درخصوص شناسایی و حمایت از گروههای آسیب پذیر مراجعه کننده به بیمارستان .

13-      برنامه ریزی و فراهم نمودن شرایطی مناسب  مبنی برگیرنده خدمت در حال احتضار .

14-     پایش و ارزشیابی فرایند محرمانه بودن اطلاعات گیرنده خدمت .

15-     پایش و ارزشیابی این اصل که بیمارستان خدمات سلامت را با احترام به حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت ارائه می نماید .

16-     تدوین برنامه طرح انطباق در تمام بخش ها بخصوص بخشهای مراقبت ویژه .

 17-    تدوین برنامه ای در خصوص پاسخ به نیازهای عبادی و اعتقادی گیرنده خدمت .

18-     پایش و ارزشیابی برنامه آموزشی برای بیماران بصورت مستمر در طول درمان براساس فرم آموزش به بیمار .

19-     فراهم نمودن بستری درخصوص امکان انتخاب و تصمیم گیری آزادانه و آگاهانه گیرنده خدمت مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی .

20-      راه اندازی سامانه پیامک ، به منظور اطلاع رسانی برنامه های آموزشی و ارسال پیامهای سلامت .

21-      پایش و ارزشیابی اقدامات انجام شده در زمینه اخذ رضایت آگاهانه از گیرندگان خدمت .

22-      پایش و ارزشیابی نظام کارآمد رسیدگی به شکایات مرکز .

23-      بررسی اثربخشی آموزش ها و رضایتمندی بیماران و مراجعین.

منشورحقوق بیمار

یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتی‌ - درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.
این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.

1-  دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.
- ارائه خدمات سلامت باید:
1- 1 ) شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد ؛
 1-2) بر پایه‌ی صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد ؛
 1-3)  فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد ؛
1-4) بر اساس دانش روز باشد ؛
1-5) مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد ؛
1-6) در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران‌ باشد ؛
1-7) مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد ؛
 1-8) به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت‌های غیرضروری باشد ؛
 1-9) توجه ویژه‌ای به حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛
1-10) در سریع‌ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد ؛
 1-11) با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ؛
1-12) در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، بدون توجه به تأمین هزینه‌ی آن صورت گیرد. در موارد غیرفوری(الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد ؛
 1-13) در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه‌ی خدمات ضروری و توضیحات لازم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛
 1-14) در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده‌اش در زمان احتضار می‌باشد. بیماردر حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می‌خواهد همراه گردد.

2- اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
 2-1) محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:
2-1-1)   مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛
2-1-2) ضوابط و هزینه‌های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش ؛
2-1-3) نام، مسؤولیت و رتبه‌ حرفه‌ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌ای آن‌ها با یکدیگر؛
 2-1-4) روش‌های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه‌ی اطلاعات تأثیر‌گذار در روند تصمیم‌گیری بیمار ؛
 2-1-5)  نحوه‌ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛
2-1-6) کلیه‌ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.
2-1-7) ارائه آموزش‌های ضروری برای استمرار درمان ؛
2-2) نحوه‌ی ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد :
 2-2-1) اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی‌های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر این‌که:
- تأخیر در شروع درمان به واسطه‌ی ارائه‌ی اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ (در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود) .
- بیمار علی‌رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این‌که عدم اطلاع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد ؛
2-2-2) بیمار می‌تواند به کلیه‌ی اطلاعات ثبت‌شده در پرونده‌ی بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن ‌را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید. 

3- حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.
3-1)  محدوده انتخاب و تصمیم‌گیری درباره موارد ذیل می‌باشد:
3-1-1) انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه‌کننده‌ی خدمات سلامت در چارچوب ضوابط ؛
 3-1-2) انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور ؛
3-1-3) شرکت یا عدم شرکت درهر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم‌گیری وی تأثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت ؛
3-1-4) قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد؛
3-1-5) اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم‌گیری می‌باشد ثبت و به‌عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم‌گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم‌گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.
3-2) شرایط انتخاب و تصمیم‌گیری شامل موارد ذیل می‌باشد:
3-2-1) انتخاب و تصمیم‌گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع (مذکور در بند دوم) باشد
3-2-2)  پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم‌گیری و انتخاب داده شود.

4- ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار(حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.
4-1) رعایت اصل رازداری راجع به کلیه‌ اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد ؛
4-2) در کلیه‌ مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظورکلیه‌ امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد؛
 4-3) فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می‌شوند میتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند؛
4-4) بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت‌های پزشکی باشد.

5- دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.
 5-1) هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید ؛
 5-2) بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند ؛
5-3) خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود.
در اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم‌گیری باشد، اعمال کلیه‌ی حقوق بیمار- مذکور در این منشور- بر عهده‌ تصمیم‌گیرنده‌ی قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنانچه تصمیم‌گیرنده‌ی جایگزین بر خلاف نظر پزشک، مانع درمان بیمار شود، پزشک می‌تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم‌گیری را بنماید.
چنانچه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم‌گیری است، اما میتواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود.

منشورحقوق کارمند

از آنجائیکه توفیق خدمت به بیماران محترم و نجات جان انسانها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات جان یک انسان ، از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسانها برابر محسوب شده  است و با توجه به اینکه مقدمه واجب(یعنی خدمت به بیماران محترم و نجات جان انسانها ) واجب است ، منشور حقوق کارکنان مركز آموزشي، پژوهشي و درماني طالقاني تدوین گردید تا با رعایت آن ، خدمت متناسب با شان و منزلت بیماران گرامی فراهم گردد . حق در این منشور به معنی 

1- حق مصونیت از هر گونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری

2- حق داشتن امنیت برای ایفای وظایف شغلی اعم از امنیت مالی ، جانی  و شغلی

3- حق حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین ، در مواردی که سبب انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند.

4- حق امتناع از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعدحرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار می شود و حق پایبندی به قسم نامه های حرفه ای در حدود شرع  و قانون

5- حق تصمیم گیری بر پایه اصول علمی و قانونی و پروتکل های مصوب و حق داشتن استقلال در تصمیم گیری ها در حدود شرح وظایف

6- حق برخورداری از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین، کارکنان، ماموران دولتی، بازرسان، بیماران و همراهان ایشان

 
     

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری