واحدتغذيه ورژيم درماني مركزآموزشي،پژوهشي ودرماني طالقاني

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   

 

 

 
 
                  مسئول واحد:محمدآزادي
                  تلفن : 5423970 0513
                 داخلي 413

                 ايميل :Azadim1[at]mums.ac.ir

 
   

 

 

  

شرح وظایف

 
 •        شروع فعاليت واحد تغذيه و رژيم درماني ازمورخ 10/10/88
 •        حضور بر بالين بيماراني كه درخواست مشاوره تغذيه دارند.
 •        تهيه و تنظيم جداول مربوط به مناقصه و ايجاد تنوع غذايي بيمارستان
 •        تهيه و تنظيم جداول مربوط به رژيم هاي غذايي خاص شامل : بيماران قلبي وعروقي ، ديابتي ، و رژيم غذايي مايعات صاف شده و.... و      اجراي آن در بيمارستان
 •        فعاليت واحد مشاوره تغذيه و رژيم درماني
 •        تهيه فرمهاي مخصوص اين واحد شامل اطلاعاتي از قبيل اطلاعات پايه بيماران ، سابقه بستري ، سابقه بيماريهاي قلبي ، اطلاعات آنتروپوتريك ، بررسي داروهاي آزمايشگاهي و داروهاي احتمالي مصرف شده ، سابقه استفاده از رژيم غذايي خاص ، بررسي عادات غذايي و مشكلات مربوط به تغذيه
 •        پذيرش مراجعه كنندگان غير بستري از خارج از بيمارستان در اين واحد و انجام مشاوره و ارائه رژيم غذايي خاص
 •        ويزيت بيماران بستري در بيمارستان که درخواست مشاوره رژيم درمانی از طرف پزشک مربوطه داده شده اند.
 •        تشكيل كميته تغذيه منظم و ارائه گزارش به معاونت محترم درمان
 •        تهيه و تنظيم پمفلتهاي آموزشي
 •        نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات مصوب بيمارستان در مورد تغذيه بيماران و ساير پرسنل بخش بيمارستان
 •        ايجاد استاندارد هاي غذايي براي بيماران و پرسنل
 •        نظارت بر تمام مراحل تحويل مواد اوليه به انبار و آشپزخانه ، تهيه ، طبخ و توزيع غذا
 •        نظارت و تنظيم و اجراي برنامه هاي ارزشيابي كار پرسنل تحت سرپرستي
 •        نظارت بر تنظيم و اجراي برنامه هاي ارزشيابي كيفي و كمي غذا
 •        همكاري با ساير بخشهاي خدماتي و اجرايي بيمارستان
 •        نظارت بر كنترل بهداشتي مواد خوراكي و خواربار ، گوشت ، سبزيجات و … هنگام ورود به انبار و آشپزخانه
 •        تهيه و تنظيم برنامه غذايي بيماران مطابق با رژيم تجويز شده
 •        تهيه گزارش از فعاليتها ، پيشرفتها و مشكلات جهت سرپرست مربوطه